top of page
GNGR1334_edited_edited.jpg

Info voor deelnemers en potentiele deelnemers aan de kunstmarkt.

Lees hier hoe u zich kunt inschrijven. De algemene voorwaarden, tarieven en procedures.

Aanmelden voor deelname als kunstenaar


Er is gelukkig veel belangstelling om op de Spaarndamse kunstmarkten een kraam te krijgen. Daarom is er sprake van een selectie op basis van kwaliteit en passend werk voor de markt. We proberen ieder markt zo gevarieerd mogelijk te maken. Dat is leuker voor het publiek, en blijkt in de praktijk ook veel beter voor u als kunstenaar. Een van de bijzondere en charmante dingen van onze markt is dat het publiek met de kunstenaar zelf in gesprek kan gaan over zijn/haar kunst. Daarom is het een voorwaarde dat u als kunstenaar zelf in uw kraam staat.

Wilt u op de markt staan? Dan willen we graag weten wat voor werk u maakt, welke ervaring u heeft, waar het werk te zien is geweest en als u al op markten heeft gestaan hoe uw kraam er uitziet. We willen ook graag het adres van uw website. Graag ontvangen we een mail met de bovengenoemde info. E-mail: kunstmarktenspaarndam@gmail.com

Datum, tijd en plaats.

De markten worden meestal gehouden op de laatste twee zaterdagen van juli en de eerste drie van augustus. Ze beginnen om 11:00 uur en eindigen om 17:00 uur. Opbouwen kan vanaf 9:00 uur. Het adres is: Westkolk te Spaarndam. Let op: u kunt niet met de auto tot aan de kraam komen. En uw auto moet ook buiten het centrum (maximaal 5 minuten lopen) van de Kolk worden geparkeerd.


Meld je bij voorkeur aan voor 1 maart.

Aanmelders ontvangen daarna eventueel een uitnodiging voor één of meer van de vijf markten. De kosten per kraam per markt zijn € 55,- (incl. BTW).

Algemene voorwaarden Stichting Kunstmarkten Spaarndam


Begrippen en ingangsdatum

 • De Kunstmarkten in Spaarndam worden georganiseerd door de Stichting Kunstmarkten Spaarndam, hierna verder te noemen ‘organisatie’;

 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 maart 2012.


Ballotage

 • Om de kwaliteit van de Kunstmarkt hoog te houden is er sprake van ballotage. De ballotage verloopt in twee fasen:

 • De organisatie beoordeelt het werk van verzoeken tot deelname aan de hand van ingezonden foto’s of afbeeldingen op de website. Dit leidt tot afwijzing of eenmalige deelname;

 • Over afwijzing wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd;

 • Tijdens de onder a. van dit artikel genoemde eenmalige deelname wordt het werk en de presentatie ervan door enkele deelnemende kunstenaars beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de kunstenaar opgenomen in het bestand, van waaruit eventuele uitnodigingen voor een volgende markt worden geselecteerd.


Toegelaten producten op de markt

 • Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de aangeboden kunstzinnige producten door exposant zelf zijn vervaardigd. Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de aangeboden kunst;

 • De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel als kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie;

 • Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter met dien verstande dat deze ter ondersteuning dienen van de verkoop van origineel werk zoals onder b. van dit artikel bedoeld;

 • De interpretatie van wat te koop mag worden aangeboden is slechts ter beoordeling aan de organisatie. Deze behoeft hierover geen inhoudelijke uitleg te geven.


Locatie, opbouw en inrichting

 • De kunstmarkt wordt gehouden op de Westkolk in Spaarndam tussen 11.00 & 17.00 uur

 • De kramen worden tussen 09.00 en 11.00 ingericht. Het is erg prettig als deze tijden worden aangehouden zodat de kraambouwers voldoende ruimte & tijd hebben;

 • Auto’s mogen (kunnen) niet op de markt. In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie ontheffing verlenen. Over het al dan niet verlenen van een ontheffing hoeft geen uitleg te worden gegeven;

 • Er mag niet voor 17.00 uur ingepakt of ontruimd worden, tenzij de organisatie daarvoor toestemming geeft;

 • De kraam is bij benadering 4 m lang, 1m breed en 0,8 m hoog. Er is geen verlichting in de kraam aanwezig en geen elektriciteit. Elektriciteit kan met eigen verlengsnoeren worden betrokken van een centrale kast. Verlengsnoeren mogen echter niet in looppaden liggen. Dat is nu eenmaal te gevaarlijk;

 • De voorzijde van de kraam moet verplicht vanaf het blad tot de grond in het zwart bekleed zijn;

 • De standplaats moet door de kraamhouder opgeruimd worden achtergelaten. De kraamhouder zorgt zelf voor de afvoer van afval op of rond zijn/haar kraam.


Betaling

 • Voor het voldoen van de kraamhuur wordt een factuur met deelnamebevestiging gezonden;

 • Betaling per bank of giro dient binnen twee weken vanaf de factuurdatum plaats te vinden;

 • Bij een bij de organisatie binnengekomen annulering tot 10 werkdagen voordat de Kunstmarkt plaatsvindt, wordt het inschrijfgeld minus € 15,- administratiekosten teruggestort. Dit bedrag wordt ingehouden voor elke geannuleerde marktdag. Bij latere annulering wordt het inschrijfgeld niet terug gestort;

 • Annulering dient schriftelijk of per E-mail te worden doorgegeven.


Aansprakelijkheid

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat voor, tijdens of na de Kunstmarkt, zoals aan kunstwerken, kraamhuurders, voertuigen, transportmaterialen of wie of wat dan ook;

 • Bij een besluit tot afgelasting in verband met weersomstandigheden of andere vormen van overmacht op de dag van de te houden markt zelf, wordt niet tot restitutie van gedeeltelijke of gehele kraamhuur overgegaan, omdat dit wordt gerekend het ondernemersrisico van de exposant/kunstenaar zelf te zijn;

 • U dient de aanwijzingen van organisatie, politie en brandweer op te volgen.


Gebruik van persoonlijke gegevens

 • Door in te schrijven en deel te nemen aan onze markten geeft een deelnemer zonder enige uitsluiting toestemming voor het gebruik van daaraan gerelateerde persoonlijke en zakelijke gegevens (naam, website, omschrijving kunstvorm, afbeeldingen, achtergrondinformatie e.d.) in publiciteit en op onze website en sociale media.


Slotbepalingen

 • Door een verzoek tot deelname aan één of meer markten van de organisatie stemt men in met deze algemene voorwaarden;

 • Het niet naleven van het in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of het niet gehoorzamen van aanwijzingen door de organisatie kan verwijdering en uitsluiting van deelname ook op latere markten tot gevolg hebben;

 • Daar waar naar de mening van een kraamhuurder of van de organisatie deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist eenzijdig de organisatie. Men is daarbij niet verplicht uitleg over de beslissing te geven.  

IBTH4783.JPG

Bestuur en vrijwilligers van de Kunstmarkt

Sinds 2020 is er een nieuw bestuur bij Stichting Kunstmarkten Spaarndam.

Jos Vis, voorzitter van Stichting kunstmarkten Spaarndam; “Als jongetje van 13, wonende te Haaksbergen in Twente, ging ik al op bezoek bij Jan ter Wierik. Een lokaal bekende kunstenaar die in een oude loods bij het spoor werk maakte waar ik van onder de indruk was. Ik schreef stukjes over hem voor de schoolkrant en ging naar de plaatselijke tentoonstellingsruimte om zijn werk te bekijken. Daar is mijn interesse voor kunst, met name schilderkunst, ontstaan. Pas vele jaren later, toen ik al een tijd werkte en wat extra’s te besteden had, ben ik ook werken gaan verzamelen. Sinds begin 2017 woon ik in Spaarndam. Een fantastisch dorp. Ik wil me graag inzetten voor dit prachtige dorp. Hoe leuk is het dan als dat te combineren valt met je interesse. De kunstmarkt is een unieke markt voor een uniek dorp. Mooi dat ik daar iets aan kan bijdragen.”

Carsten Thöne vervult binnen het bestuur de functie van secretaris en penningsmeester. “Waarom ik meedoe aan de Kunstmarkt Spaarndam? Van jongs af aan was kunst in allerlei vormen een belangrijk deel van mijn leven. Mijn familie heeft altijd nauwe banden met Teylers Stichting gehad. Al op jonge leeftijd liepen mijn broer en ik aan de hand van onze grootvader door het museum en leerden wij naar de schilderijen te kijken en hoe een mening te vormen over wat we zagen. Cultuur en kunst stond hoog in het vaandel. Mijn interesse gaat onder meer uit naar schilderijen met schepen door de eeuwen heen en ik houd in het bijzonder van het impressionisme. Al kan ik andere kunststromen als bijvoorbeeld De Ploeg en de modernen zowel figuratief als abstract, ook waarderen. Ik woon op De Kolk en heb al circa 150 markten voor mijn deur meegemaakt. Ik help graag bij het continueren van dit mooie evenement.”


Het secretariaat en het penningmeesterschap wordt gedeeld met Alexandra van Houwelingen. Eigenlijk maken ze er een duo-baan van. “Als kind was ik al enthousiast over de kunstmarkt en de verscheidenheid aan kunst. Later ging ook het creatieve proces mij meer interesseren. Als inwoner van ons mooie dorp draag ik graag mijn steentje bij om de Kunstmarkt te behouden.”


Leendert Borstlap is algemeen bestuurslid. Zijn vader was een getalenteerde tekenaar en fotograaf, al vroeg kreeg Leendert zelf ook oog voor wat hem aansprak en wat “klopte” in kunst. Leendert zal zich bezighouden met bewonerszaken en verkeer, een taak die hem vanuit zijn vroegere werk bij de politie op het lijf geschreven is.


Naast het bestuur zijn er een drietal vrijwilligers. Ze zijn actief als marktmeesters, zorgen dat aankomst en vertrek van de kunstenaars goed verlopen enz. Elly Uenk vertelt: “Als kind, als student en als onderwijzeres was de zomervakantie de verplichte periode van vakantie houden. Daardoor heb ik in het verleden de kunstmarkt vaak moeten missen. Nu ik gepensioneerd ben en niet meer afhankelijk ben van die periode kan ik de kunstmarkt bezoeken, sterker nog, ik mag als vrijwilliger deel uitmaken van het team dat de kunstmarkt mogelijk maakt. Een feestje, om ook komend jaar weer een prachtige kunstmarkt weer tegemoet te zien.”


Marry Brokking vult haar dagen na een druk arbeidzaam leven tegenwoordig met van alles, waaronder de kunstmarkt: “Als vrijwilliger verleen ik graag hand- en spandiensten voor de kunstmarkt. De kunstmarkt is leuk en ook inspirerend. Het brengt me soms op ideeën voor mezelf. Om alles in goede banen te leiden sta ik graag af en toe om 7 uur-half acht aan de Taanplaats om te zorgen dat de auto’s van de kunstenaars elkaar niet in de wielen rijden.”


Hermi Wiedemeijer voegt nog een andere reden toe aan haar motivatie: “In 2019 heb ik, nadat ik 35 jaar in Spaarndam heb gewoond, een appartement betrokken in Haarlem. Als vrijwilliger van de kunstmarkt wil ik graag betrokken blijven bij Spaarndam. Behalve dat ik geïnteresseerd ben in kunst vind ik de kunstmarkt een bijzondere ontmoetingsplek, waar je vaak mensen tegen komt, die je jaren niet gezien hebt.”


Genoeg enthousiasme en motivatie om de Kunstmarkten van Spaarndam te laten floreren. We hopen u allemaal weer te mogen ontmoeten op de Kunstmarkt.

bottom of page